• Trạng thái:  Đế còn tốt, mặt da khá mới, keo còn tốt