• Trạng thái : giày còn mới ,keo còn tốt
  • Chú ý : giày đã cưa đinh