• Trạng thái : Giay còn rất mới, da và keo còn rất tốt