• trạng thái : Giày còn rất mới, keo và da  con rất tốt