Trạng Thái : Giày chưa ra sân 100% mới
Quà tặng: Tất chống trơn hoặc túi rút