Tình trạng: ra sân được 30′. đế và lót vẫn còn mới