• Trạng thái : Giày còn mới trong lót còn nguyên chữ