• Trạng thái : Da giày và keo vẫn còn khá tốt
  • Chú ý : đã khâu đế