Trạng thái: Giày mới 99%, da còn rất mới

Chú ý: cực mới