• Trạng thái : Giày còn rất mới ,keo và da vẫn còn tốt