• Trạng thái : Giày còn mới
  • Chú ý : Đã khâu đế