• Trạng thái : Giày còn rất mới ,keo và da giày còn tốt