• Trạng thái : Giày còn mới
  • chú ý : Đã cưa đinh