Trạng thái : da và đế còn tốt -giày đá ít còn mới.