• Trạng thái: Đế mới , mặt da còn rất mới, keo còn tốt