Trạng thái : giày còn tốt keo chưa bong đã cắt đinh