Trạng thái : da và đế còn tốt ,chưa xước -có bong keo 1 tý đã dán .