• Trạng thái: Đế và da còn mới, Keo còn tốt-giày đá ít.