Trạng thái : giày mới cứng -mới ra sân được 2 trận .