• Trạng thái: Đế khá mới
  • Mặt da mới (1 vài chỗ xước nhẹ )
  • Keo còn tốt