Trạng thái : keo và da còn tốt-giày còn mới -đá ít .