Trạng thái : da và đế rât mới -có khâu 1 tý ở chân trái .