Trạng thái :giày còn mới -da và đế chưa có vấn đề gì .