Trạng thái : giày còn mới -có bị mẻ đinh giữa 1 tý-k ảnh hưởng.