Trạng Thái : giày còn mới – đã cưa đinh đá sân nhan tạo.