Trạng thái : da còn mới -giày đã khâu đế rất chắc chắn .