• Trạng thái :Mặt da còn rất mới, đế mới, giày mới 96%