Trạng thái : giày còn mới -da và đế còn tốt. Đã khâu mũi