Trạng thái : da và keo còn tốt -giày đã mài đinh .