•  Trạng thái: Đế còn tốt.
  • Mặt da còn rất mới
  • Keo còn tốt