Trạng thái : giày có bị hở keo vì dòng này là da thật .