Trạng thái : giày rất mới -da và đế chưa có vấn đề gì .