Trạng thái : da và đế còn tốt -phần da gót đã bóc .