Trạng thái : keo rất tốt -da êm -đã cưa đinh đá sân nhân tạo.