• Trạng thái: Giày mới 99%, da còn  mới
  • Chú ý: Giày ra sân 1 trận, chưa khâu đế