Trạng thái : Mặt da còn mới , keo còn tốt, Đế FG đã cưa đá sân Nhân tạo