Trạng thái : giày mới ra sân 1 trận -còn rất mới .