Trạng thái: Giày mới 70%, da còn khá mới

Chú ý: Giày chưa khâu đế