Trạng thái :giày còn rất mới -da và đế còn rất tốt.