• Trạng thái: Giày mới 85%, da còn rất mới
  • hú ý: Chưa rách da, bong keo