Trạng thái : dà và đế còn tốt -chưa bị bong keo hay xước.