Trạng thái : giày mới thử chân trên cỏ -còn mới cứng .