Trạng thái : giày còn tốt,da còn mới

Chú ý : đế bị bung nên chủ trước đã dán keo 502 (Cả đôi)

-> nhưng đã khâu đế toàn bộ